Missie & Visie

Capito Wonen heeft haar Missie & Visie als volgt geformuleerd.

Missie

Capito Wonen is ontstaan vanuit de behoefte onder mbo-studenten met autisme aan een integraal zorgaanbod. De begeleiding wordt geboden in de eigen leefomgeving en  is gericht op hun specifieke zorgvraag. De gespecialiseerde begeleiding van Capito Wonen richt zich op de mogelijkheden van mbo-studenten met autisme. Hun capaciteiten kunnen optimaal tot ontwikkeling komen wanneer aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Internationaal onderzoek laat zien dat de groep jongvolwassenen met autisme erg kwetsbaar is en een relatief sterk beroep doet op zorg. Goede ondersteuning kan in deze periode voorkomen dat jongvolwassenen met autisme bijkomende problematiek ontwikkelen en daardoor geen opleiding kunnen afronden. Een veilig leefklimaat bestaat uit duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Begeleiding biedt regie, overzicht en houvast. De steunstructuur binnen het beschermd wonen, versterkt het veilig leefklimaat. Dit zijn voorwaarden voor een optimale ontwikkeling op alle levensgebieden. In combinatie met het vergroten van het zelfinzicht en door vaardigheden en routines voor zelfstandig wonen en studeren aan te leren, leren jongeren met autisme hun krachten, leerpunten en (on)mogelijkheden herkennen en benutten.

Capito Wonen biedt gespecialiseerde begeleiding; beschermd wonen en ambulante begeleiding. In onze woonprojecten draagt gespecialiseerde begeleiding bij aan de basisveiligheid en onderling begrip onder de studenten. Dit draagt vervolgens weer bij aan de individuele ontwikkeling en acceptatie van autisme.
Binnen het beschermd wonen ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden en routines ter bevordering van de (sociale) zelfredzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan vaardigheden en routines op het gebied van zelfstandig wonen, de sociale vaardigheden, studievaardigheden en het versterken van het netwerk. Bij de ambulante begeleiding ligt de nadruk op het verder vergroten en stabiliseren van zelfredzaamheid en uitbreiding van het sociale netwerk.

Visie

Er is veel studie-uitval onder studenten met autisme. Nog geen 30% van de volwassenen met autisme heeft betaald werk en 54% heeft geen afgeronde opleiding. Door de studenten te begeleiden in deze intensieve periode, streven wij ernaar dat zij na het afronden van hun mbo-opleiding zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Een opleiding vergroot de kans op een baan en een zelfstandig bestaan. Door ons specifieke zorgaanbod kunnen wij aan de in onze missie beschreven voorwaarden voldoen. Daarnaast groeit onze kennis en expertise over mbo-studenten met autisme iedere dag. In onze begeleiding laten wij ons leiden door twee hoofddoelen.

  • Verminderen van studie-uitval onder studenten met autisme

Studenten met autisme hebben zonder de juiste begeleiding een grotere kans op uitval. Capito Wonen biedt mbo-studenten met autisme begeleiding daar waar nodig, zodat de kans op uitval wordt verkleind. Met het oog op de individuele begeleidingsbehoeften van onze studenten/cliënten, bieden wij begeleiding op maat. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de student en sluiten wij hier zoveel mogelijk bij aan.

  • Vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met autisme

Door begeleiding te bieden in een beschermde en veilige omgeving en vaardigheden aan te leren op het gebied van zelfstandig wonen en studeren/werken, willen wij de zelfredzaamheid van onze studenten vergroten. Daarnaast richt de begeleiding zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling, om het zelfinzicht en de sociale vaardigheden van de studenten te vergroten.

Ondersteuning op maat

Het leven kent rustige en onrustige periodes. Dat geldt voor ieders leven, dus ook voor iemand met een autismespectrumstoornis. De periodes dat er veranderingen zijn in een leven zijn voor mensen met autisme vaak onoverzichtelijk. Daardoor ligt stagnatie op de loer.

Extra begeleiding is volgens Capito Wonen essentieel voor, tijdens en enige tijd nadat er veranderingen plaatsvinden. De begeleiding is nodig om nieuwe vaardigheden en routines te ontwikkelen en zo de zelfredzaamheid te vergroten. Is dit gebeurd, dan kan de begeleiding weer verminderen.

 

terug naar boven